Nieuwe ontwikkelingen Zonnepark Dalwagen

Wel netaansluiting, géén transportvermogen

De Batouwse werkt samen met Greencells aan de ontwikkeling van Zonnepark Dalwagen. Helaas loopt het project onverwacht vertraging op door netcongestie. Dit betekent dat het zonnepark wel een netaansluiting heeft, maar geen transportvermogen. Hierdoor kan de opgewekte elektriciteit niet direct worden geleverd aan het netwerk. De netbeheerder Liander laat weten dat dit probleem op zijn vroegst in 2028 is opgelost, mogelijk zelfs een jaar later.

Gevolgen van de vertraging

Door het ontbreken van transportvermogen kan het zonnepark geen stroom leveren en zijn er geen inkomsten. Dit leidt ertoe dat banken het project nu niet willen financieren. Deze financiering is noodzakelijk voor de realisatie van het project door Greencells en de overname van het zonnepark door De Batouwse.

Huidige situatie

Greencells, de ontwikkelaar van het project, gaf eerder aan dat zowel de aansluiting als het transportvermogen veiliggesteld waren. Dit blijkt nu niet het geval te zijn, wat zorgt voor extra onzekerheid en een langere verwachte realisatietijd. Dit wijkt af van de afspraken die tijdens de Algemene Ledenvergadering van De Batouwse op 14 mei 2024 zijn gemaakt en de informatie in de prospectus. De verwachting was op dat moment dat het zonnepark in 2026 stroom zou leveren.

De basisafspraken met Greencells blijven overeind, en de intenties veranderen niet. Wel moeten de details opnieuw besproken worden.

Toekomstige stappen

Dalwagen blijft op de wachtlijst bij Liander staan. De verwachting is dat het zonnepark in 2028 stroom kan gaan leveren. De Batouwse maakt met Greencells nieuwe samenwerkingsafspraken. Daarnaast wordt onderzocht of alternatieve manieren van transport mogelijk zijn. Een voorbeeld is cable-pooling met andere duurzame projecten in de omgeving die wel transportcapaciteit hebben. Een andere mogelijke oplossing is een directe kabel naar een nabijgelegen bedrijf of bedrijventerrein. Er liggen kansen maar die zijn nog onvoldoende duidelijk om een concreet plan op te stellen dat De Batouwse aan haar leden kan voorleggen.

Nieuwe wervingscampagne

Het bestuur van De Batouwse heeft daarom besloten om de wervingscampagne, die is gestart in juni 2024, uit te stellen. Eerst moet een nieuw investeringsvoorstel met bijbehorend prospectus aan de leden worden voorgelegd. Na instemming van de leden kan een nieuwe campagne starten. De verwachting is dat later in 2024 of begin 2025 een nieuw voorstel aan de leden wordt voorgelegd.

Vertrouwen

Het bestuur van de Batouwse Energiecoöperatie wil de leden die al hebben aangegeven te willen deelnemen aan het Zonnepark Dalwagen hartelijk danken voor hun inschrijving. Het bestuur hoopt op begrip en een even groot enthousiasme bij de nieuwe wervingscampagne.